Menu

Vedtægter

§ 1. Navn.

Foreningens navn er Idrætsforeningen Arbejdersport Aarhus, kaldet ASA. Foreningen er stiftet den 22. april 1933 og er hjemmehørende i Århus Kommune.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er, gennem sine afdelinger, at fremme interessen for og færdighed i idræt, samt at danne ramme omkring samvær mellem forskellige aktiviteter for foreningens medlemmer og disses pårørende. Foreningens videre sigte er, at dens arbejde i videst muligt omfang tilgodeser befolkningen på Frederiksbjerg og i Midtbyen.

§ 3. Organisation.

Foreningens ledelsesorganer er: Forretningsudvalget (§3.1), Samarbejdsudvalget (§3.2), Afdelingsbestyrelserne (§3.3) samt et af de enkelte afdelinger fastsat antal udvalg.

§ 3.1. Forretningsudvalget.

Forretningsudvalgets (FU) består af en hovedformand, en hovedkasserer og en hovednæstformand.

FU's opgaver er rent administrative, og FU kan derfor kun gennem samarbejdsudvalget gøre indsigelse mod interne forhold i de enkelte afdelinger.

FU administrerer beløb indkommet i støtteforeningen, fra fælles foreningsarrangementer samt beløb, der fra anden side tilflyder foreningen, og fordeler disse beløb mellem foreningens afdelinger efter samarbejdsudvalgets anvisninger.

FU sørger for, at al post adresseret til foreningen, herunder blade og lignende hurtigst muligt afleveres i klubhuset.

FU tegner den samlede forening udadtil.

FU sørger for, at der føres forhandlingsprotokol på samarbejdsudvalgsmøderne.

FU sørger for, at der så vidt muligt samles materiale til en scrapbog for foreningen.

FU's medlemmer udvælges på hovedgeneralforsamlingen (§4.5.7). Såfremt der ikke på en hovedgeneralforsamling kan vælges et FU, varetager samarbejdsudvalget FU's opgaver, således at afdelingernes repræsentanter i fællesskab udpeger et medlem som ordførende og et medlem som regnskabsførende for foreningen. Disse fungerer i afstemningsmæssig henseende som FU medlemmer, og varetager i øvrigt de opgaver, som påhviler FU.

§ 3.2. Samarbejdsudvalget.

Samarbejdsudvalget (SU) består af forretningsudvalgets medlemmer, samt af repræsentanter fra hver afdeling. Det nødvendige antal afdelingsrepræsentanter fastsættes af forretningsudvalget og afdelingsbestyrelserne i forening, men bør dog ikke være lavere end tre.

Afdelingernes repræsentanter udpeges af afdelingsbestyrelserne.

SU-møderne har til hensigt at sikre den bedst mulige kommunikation og det bedst mulige samarbejde mellem afdelingerne.

SU afgør fortolkningsspørgsmål angående foreningens love, med såfremt det forlanges af 1/3 af SU's medlemmer, forelægges spørgsmålet på næstfølgende hovedgeneralforsamling. SU kan påtale uoverensstemmelser mellem en afdelings drift og foreningens love.

SU kan om fornødent foranledige indkaldelse af en ekstraordinær hovedgeneralforsamling.

SU fordeler de midler, som forretningsudvalget måtte have til rådighed til de enkelte afdelinger efter ønske og behov.

SU foranlediger afholdelse af foreningsarrangementer.

Ved afstemning på SU-møder tælles det antal aktive medlemmer, SU-medlemmer hver især repræsenterer. Såfremt flere SU-medlemmer fra samme afdeling deltager i mødet, fordeles afdelingens medlemstal ligeligt mellem dem. Såfremt én af foreningens afdelinger har et medlemstal, de er større end summen af de øvrige afdelingers medlemstal, tillægges forretningsudvalget et stemmetal, der svarer til forskellen mellem (summen af de mindste afdelingers medlemstal) og (den største afdelings medlemstal plus 1). Dette stemmetal fordeles ligeligt mellem de tilstedeværende forretningsudvalgsmedlemmer. Såfremt ingen af foreningens afdelinger er større end summen af de øvrige, tildeles forretningsudvalgets medlemmer hver én stemme. Som afdelingernes medlemstal regnes det sidste officielt opgivne medlemstal.

SU er beslutningsdygtig, når to forretningsudvalgsmedlemmer samt mindst ét medlem fra hver afdeling er til stede. Der afholdes SU-møder efter behov.

§ 3.3. Afdelingsbestyrelserne.

Afdelingsbestyrelserne består af mindst 5 personer, heraf en afdelingsformand og en afdelingskasserer.

Såfremt det findes nødvendigt at inddrage flere end 5 personer i bestyrelsesarbejdet, kan dette ske efter vedtagelse på en afdelingsgeneralforsamling.

Afdelingsbestyrelserne varetager det daglige arbejde i afdelingerne, eller inddrage omsorg for, at dette bliver udført.

Afdelingsbestyrelsen opstiller en for afdelingen gældende forretningsorden, der forelægges afdelingsgeneralforsamlingen.

Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for, at ethvert medlem ved indmeldelse får udleveret et eksemplar af foreningens love.

Der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 10 gange årligt. Der føres en forhandlingsprotokol, og der samles så vidt muligt materiale til en scrapbog.

§ 3.4. Udvalg.

Afdelingsbestyrelserne og samarbejdsudvalget kan efter eget skøn nedsætte udvalg til at varetage dagligt eller ekstraordinært arbejde. Udvalgene opstiller en for det enkelte udvalg gældende forretningsorden (køreplan) og hensigtserklæring, der forelægges afdelingsbestyrelsen (samarbejdsudvalget).

§ 4. Hovedgeneralforsamling.

Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed.

Hovedgeneralforsamlingen afholdes hvert år i april måned, og den indkaldes af SU med 8 dages varsel ved opslag i klubhuset, eller ved udsendelse af indkaldelse til samtlige medlemmer.

§ 4.1. Afstemninger.

Enhver lovlig indvarslet hovedgeneralforsamling er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte. Ved afstemning gælder simpelt flertal, dog kræver gennemførelse af lovændringer mindst 2 tredjedele af de afgivne gyldige stemmer. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot ét medlem forlanger det.

Ved stemmelighed er dirigentens stemme afgørende, dette gælder dog ikke ved valg af medlemmer til forretningsudvalget. (§4.5.7).

Lovforslag og -ændringer skal, når mindst 5 medlemmer skriftligt forlanger det, forelægges på en ekstraordinær hovedgeneralforsamling, der indkaldes med 8 dages varsel og afholdes indenfor en måned efter den ordinære hovedgeneralforsamling. Såfremt forslaget igen vedtages efter forkastes, kan der ikke inden næste ordinære hovedgeneralforsamling afholdes ekstraordinær hovedgeneralforsamling om dette spørgsmål.

§ 4.2. Forslag.

Forslag til hovedgeneralforsamlingsvedtagelse skal indleveres skriftligt til hovedformanden senest 4 dage inden hovedgeneralforsamlingens afholdelse.

§ 4.3. Stemmeret, valgbarhed.

Stemmeret på hovedgeneralforsamlingen har aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, idet forældrepar dog kun har én stemme. Forældre, der samtidig er aktive medlemmer, har kun én stemme.

Valgbare er både aktive og passive medlemmer.

§ 4.4. Rygeforbud.

Under hovedgeneralforsamlingen er der rygeforbud.

§ 4.5. Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne i rimeligt omfang.

3. Hovedformandens beretning, der bl.a. skal omfatte samarbejdsudvalgets aktiviteter og motiverede arbejdsplaner for det kommende år.

4. Orientering fra afdelingsformændene.

5. Hovedkassererens beretning.

a) Forretningsudvalgets regnskab.

b) Forretningsudvalgets budget.

6. Orientering fra afdelingskassererne.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af forretningsudvalget

a) Valg af hovedformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.

b) Valg af hovedkasserer og -næstformand, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

c) Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

d) Valgene sker på følgende måde: Ved valg af hovedformand anses den person der har opnået flest stemmer som værende valgt. Ved valg af hovedkasserer og næstformand anses de to, der har opnået flest stemmer som værende valgt, og disse konstituere sig selv som henholdsvis hovedkasserer og næstformand. Ved valg af suppleanter anses de to, der har fået flest stemmer som værende valgt. I tilfælde af stemmelighed afholdes omvalg mellem de af de opstillede, der har opnået lige mange stemmer. I tilfælde af fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

9. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

10.Eventuelt.

§ 5. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling.

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling skal indkaldes, såfremt ¼ af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt, med angivelse af dagsorden, forlanger dette, dog med de under §4.2. nævnte begrænsninger.

§ 6. Afdelingsgeneralforsamling.

Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste besluttende myndighed. Afdelings-generalforsamlingen afholdes hvert år på et for afdelingen passende tidspunkt, og den indkaldes af afdelingsformanden med 8 dages varsel ved opslag i klubhuset, eller ved udsendelse af indkaldelse til samtlige medlemmer.

§ 6.1. Kompetence.

Afdelingsgeneralforsamlingens myndighed indskrænker sig til afdelingens interne forhold. Der kan således ikke på en afdelingsgeneralforsamling foretages ændringer i foreningens love.

§ 6.2 Afstemninger.

Angående afdelingsgeneralforsamlingens beslutningsdygtighed, skriftlig afstemning, stemmelighed og behandling af forslag gælder de under § 4.2. nævnte betingelser.

§ 6.3. Forslag

Forslag til afdelingsgeneralforsamlingsvedtagelse skal indleveres skriftligt til afdelingsformanden senest 4 dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse.

§ 6.4. Stemmeret, valgbarhed.

Stemmeret på afdelingsgeneralforsamlingen har aktive og betalende medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til aktive og betalende medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, idet forældrepar dog kun har én stemme. Forældre, der samtidig er aktive medlemmer, har kun én stemme. Valgbare er både aktive og passive medlemmer af afdelingen.

§ 6.5. Rygeforbud.

Under afdelingsgeneralforsamlingen er der rygeforbud.

§ 6.6. Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Såfremt ét medlem ønsker rygepause under generalforsamlingen, indlægges sådanne.

3. Afdelingsformandens beretning, der bl.a. skal omfatte motiverede arbejdsplaner for det kommende år.

4. Afdelingskassererens beretning.

a) Afdelingens regnskab.

b) Afdelingens budget.

c) Indkomne forslag til fastsættelse af kontingenternes størrelse.

d) Fastsættelse af kontingenternes størrelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af afdelingsbestyrelse.

a) Valg af afdelingsformand, sker på lige år for 2 år ad gangen.

b) Valg af afdelingskasserer, sker på ulige år for 2 år ad gangen.

c) Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, på lige år vælges 2, på ulige år vælges 2, idet disse tal dog ar afhængige af antallet af bestyrelsesmedlemmer (jvf. §3.3).

d) Valg af 2 suppleanter, sker hvert år for et år ad gangen.

e) Afstemning sker som nævnt under §4.5.8., idet der for valg af afdelingsformand, -kasserer og de 2 bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedformand. For valg af de to andre bestyrelsesmedlemmer gælder samme regler som for valg af hovedkasserer og -næstformand.

7. Valg af én revisor og én revisorsuppleant, sker hvert år for en periode af et år.

8. Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt ¼ af afdelingens aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt, med angivelse af dagsorden, forlanger dette, dog med de under §4.2. nævnte begrænsninger. Afdelingsbestyrelsen kan uopfordret indkalde til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling.

§ 8. Ind- og udmeldelse.

Som medlem optages enhver, der anerkender foreningens love. Afdelingsbestyrelsen kan dog, såfremt væsentlige grunde taler herfor, nægte en person optagelse som medlem. Afdelingsbestyrelsens afgørelse kan indbringes for den førstkommende afdelingsgeneralforsamling.

§ 8.1. Medlemsbegrænsning.

Afdelingsbestyrelsen afgør, ud fra et skøn over de til rådighed stående faciliteters kapacitet, om der skal foretages numerisk begrænsninger i medlemstilgangen. Såfremt bestyrelse vedtager en sådan begrænsning, skal denne forelægges på førstkommende afdelingsgeneralforsamling.

§ 8.2. Passive medlemmer.

Enhver af foreningens afdelinger har ret til optage passive medlemmer.

§ 8.3. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og kan kun ske til den første i en måned. Forudbetalt kontingent kan ikke kræves tilbagebetalt ved udmeldelse.

§ 9. Udelukkelse.

Udelukkelse kan ske ved kontingentrestancer ud over 3 måneder. Genindmeldelse kan ske, såfremt den gamle gæld betales, tillige med nyt indmeldelsesgebyr.

§ 9.1.

Såfremt et medlem ved sin optræden bringer idrætten eller foreningen i miskredit, eller skader foreningens interesser, kan afdelingsbestyrelsen udelukke medlemmet, eller idømme vedkommende en tidsbestemt karantæne.

§ 9.2.

Udelukkelse eller karantæne skal forelægges og godkendes på førstkommende samarbejds-udvalgsmøde. Samarbejdsudvalget vurderer i hvert enkelte tilfælde, om udelukkelsen skal gælde alle foreningens afdelinger. Det udelukkede medlem kan kræve afgørelsen forelagt på førstkommende hovedgeneralforsamling.

§ 10. Økonomi.

Regnskabsåret for forretningsudvalget er kalenderåret. Foreningens afdelinger fastsætter selv deres regnskabsår så dette ligger hensigtsmæssigt i forhold til afdelingsgeneralforsamlingen.

§ 10.1.

Forretningsudvalget afholder udgifter til organisationer, der omfatter alle foreningens medlemmer, ligesom forretningsudvalget afholder egne udgifter til administration, møder m.m.

§ 10.2.

Afdelingerne afholder egne driftsudgifter, herunder kontingenter til specialforbund og unioner.

§ 10.3.

De enkelte afdelingers kontingent og kontingentopkrævningsmåde fastsættes på afdelings-generalforsamlingen.

§ 10.4.

Overskud ved arrangementer, der forestås af én afdeling tilfalder afdelingen, underskud dækkes ligeledes af afdelingen. Overskud ved arrangementer, der forestås af flere afdelinger tilfalder foreningen, dog kan det af samarbejdsudvalget bestemmes, at overskuddet fordeles mellem de arrangerende afdelinger. Såfremt et fællesarrangement giver underskud, dækkes dette af samarbejdsudvalget.

§ 10.5.

Ved regnskabsårets afslutning fremsender afdelingerne deres regnskab til hovedkassereren.

§ 10.6.

Forretningsudvalget kan, efter godkendelse i samarbejdsudvalget, opkræve et kontingent af afdelingerne til dækning af sine udgifter.

§ 10.7.

De på generalforsamlingerne valgte revisorer skal sammen med kassererne for de respektive afdelinger gennemgå regnskaberne ved regnskabsårets udløb, ligesom de skal kontrollere, at de grundlæggende regnskabsregler er overholdt, og at de i regnskabet opregnede beholdninger er tilstede. Desuden er revisorerne berettigede til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§ 10.8. Hæftelse.

De enkelte afdelinger hæfter overfor kreditorer alene med deres egen formue.

Hovedforeningen eller andre afdelinger hæfter ikke for gæld, der er optaget af en enkelt afdeling.

Enkeltpersoner hæfter ikke for gæld optaget af foreningen eller af afdelinger i forening.

§ 11. Tegningsret.

Hovedforeningen tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget i forening.

Afdelingerne tegnes af formanden og kassereren i forening, eller en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12. Klubblad.

Hver afdeling har ret til at udgive et selvstændigt blad, idet det dog bør tilstræbes, at der udgives et blad, der er fælles for hele foreningen. Til arbejdet med et fælles blad stiller forretningsudvalget én mand og hver afdeling mindst én.

§ 13. Opløsning.

Foreningen og dennes enkelte afdelinger kan ikke opløses, så længe 20 aktive stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.

Opløsning af foreningen og dennes enkelte afdelinger kan kun ske efter vedtagelse med to tredjedele af de afgivne stemmer på to af hinanden indenfor en måned følgende generalforsamlinger. I tilfælde af afdelingsopløsning tilfalder afdelingens midler foreningen.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler og ejendele deponeres i Dansk Idræts Forbund, og disse kan kun udleveres til brug ved en oprettelse af en idrætsforening i Århus, primært Frederiksbjerg.

 

Love og vedtægter er senest revideret på hovedgeneralforsamlingen 13. april 2016.

Luk