Menu

Afdelingsvedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1: Afdelingens navn er ASA Fodbold. Afdelingen er stiftet den 22. april 1933.

Stk. 2: Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune.

 

§ 2 Tilhørsforhold til hovedforeningen

Stk. 1: Afdelingen er en forening med selvstændig økonomi og selvbestemmelsesret under hovedforeningen Idrætsforeningen Arbejdersport Aarhus, kaldet ASA IF. 

Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen udpeger op til tre medlemmer af afdelingsbestyrelsen til hovedforeningen.

 

§ 3 Formål

Stk. 1: Afdelingen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af fodbold. Afdelingen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i afdelingen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar gennem folkeoplysende aktiviteter. Afdelingen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 

§ 4 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1: Afdelingen er tilsluttet DGI og DBU under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2: Indmeldelse og udmeldelse af sådanne organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen afgør, ud fra et skøn over de til rådighed stående faciliteters kapacitet, om der skal foretages numeriske begrænsninger i medlemstilgangen. Såfremt bestyrelsen ønsker en sådan begrænsning, vedtages denne på et bestyrelsesmøde.

 

§ 5 Medlemsforhold

Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig afdelingens formål og betaler kontingent.

Stk. 2: Der kan på samme måde optages passive medlemmer (støttemedlemmer) og efterskolemedlemmer.

Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde afdelingens vedtægter. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som afdelingen er tilsluttet.

Stk. 4: Anmodning om medlemskab behandles af afdelingsbestyrelsen eller en repræsentant herfor, og medlemskabet er gældende fra oprettelsen.

Stk. 5: Udmeldelse sker digitalt ved meddelelse til afdelingsbestyrelsen via afdelingens digitale medlemsadministrationssystem.

Stk. 6: Manglende kontingentbetaling medfører øjeblikkelig udmeldelse.

Stk. 7: I overensstemmelse med DBU’s retningslinjer forbeholder klubben sig ret til ikke at udlevere spillercertifikat ved manglende kontingentbetaling.

 

§ 7 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for afdelingen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører i den pågældende afdeling.

Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden afdelingsbestyrelsen træffer sin afgørelse.

Stk. 3: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i afdelingen, afgør afdelingsbestyrelsen spørgsmålet.

 

§ 8 Ordinær afdelingsgeneralforsamling

Stk. 1: Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2: Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes en gang årligt på et for afdelingen passende tidspunkt.

Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst otte dages varsel ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmesiden. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos afdelingsbestyrelsen senest fire dage før afdelingsgeneralforsamlingen. Afdelingsbestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

Stk. 4: Adgang til afdelingsgeneralforsamlingen har alle afdelingens medlemmer samt forældre til medlemmer der ikke er fyldt 16 år.

Stk. 5: Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af afdelingen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Hver fremmødte har kun én stemme.

Stk. 6: Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 7: Børn og unge kan, fra de er fyldt 16 år, selv udøve stemmeretten på afdelingsgeneralforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 16 år udøves af en forælder.

Stk. 8: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 9: Afdelingsgeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af afdelingsbestyrelsen.

Stk. 10: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 11: Valgbar til afdelingsbestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Flertallet i afdelingsbestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.  

Stk. 12: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning, såfremt et enkelt medlem forlanger det.

Stk. 13: Afdelingsbestyrelsen sørger for, at der tages referat af afdelingsgeneralforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten. 

 

§ 9 Dagsorden for ordinær afdelingsgeneralforsamling

Dagsorden for den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Afdelingsbestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Aflæggelse og godkendelse af afdelingsbestyrelsens forslag til afdelingskontingent og budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til afdelingsbestyrelsen
  1. Valg af afdelingsformand (i lige år for to år ad gangen)
  2. Valg af kasserer (i ulige år for to år ad gangen)
  3. Valg af øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer (for to år ad gangen)
  4. Valg af to suppleanter (for ét år ad gangen)
 7. Valg af en revisor og revisorsuppleant (for ét år ad gangen)
 8. Eventuelt

 

§ 10 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af afdelingsbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for afdelingsbestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2: Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme som for ordinær generalforsamling.     

 

§ 11 Afdelingsbestyrelsen

Stk. 1: Afdelingsbestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen består af mindst fem medlemmer, heraf en afdelingsformand og en afdelingskasserer. Afdelingsbestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling. To suppleanter vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i afdelingsbestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der udarbejdes referat af afdelingsbestyrelsens møder. 

 

§ 12 Regnskab og revision

Stk. 1: Afdelingens regnskabsår er fra og med 1. oktober til og med 30. september.

Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet revideres af afdelingsgeneralforsamlingens valgte revisor.

Stk. 4: Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og afdelingens beholdninger. 

 

§ 13 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1: Afdelingen tegnes af afdelingsformanden og kassereren i forening, eller en af disse i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Afdelingsbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af afdelingen.

Stk. 3: Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler afdelingen. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser. 

 

§ 14 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres på en afdelingsgeneralforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget. Hovedforeningen afgør, om den fusionerede enhed kan være medlem af hovedforeningen.

 

§ 15 Udmeldelse og opløsning

Stk. 1: Beslutning om udmeldelse af hovedforeningen samt om afdelingens opløsning skal forud være forhandlet med hovedforeningen og kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2: Ved opløsning beslutter den fratrædende afdelingsbestyrelse hvilke almennyttige formål, der kan få andel i en eventuel formue. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

Stk. 3: Til at forestå opløsningen af afdelingen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

 

Love og vedtægter er senest revideret på afdelingsgeneralforsamlingen 7. november 2023.

Luk